Welsh Gospel Tracts Cymraeg

Translated by a native Welsh speaker, professionally printed to A5 glossy. £2.99 per 50.

 

Click here to visit our online shop.

Copyright (2009-2015) Sharon Full Gospel Church, United Kingdom. Reg. Charity No. 1050642 www.sharonchurch.co.uk

.org.uk

Bible studies

DO GOOD PEOPLE welsh

Mae’n gwestiwn syml – ac onid yw’r ateb yn amlwg? Siawns fod pobl dda i gyd yn mynd i’r nefoedd - iawn? Na. Dydyn nhw ddim. Ddim yn ôl dysgeidiaeth Iesu, Mab Duw.

 

Nododd Iesu’n glir mai dim ond Duw sy’n dda. Yn wir, dywed y Beibl wrthym fod yr holl bobl wedi pechu ac yn brin o gyrraedd gogoniant Duw. Yn amlwg felly, ni allwn fynd i’r nefoedd am ein bod yn dda – gan nad ydym yn ddigon da! Safon Duw yw perffeithrwydd a dim ond un person erioed sydd wedi byw bywyd perffaith a dibechod - Iesu Grist.

 

Gan ein bod i gyd yn bechaduriaid, yr hyn sydd ei angen arnom i allu mynd i’r nefoedd yw maddeuant. Mae Iesu wedi ei gwneud yn bosibl i bob person yn y byd gael maddeuant. Bu farw ar groes gan gymryd ein pechod a’r gosb amdano arno’i hun fel y gallwn ni bob un dderbyn maddeuant Duw.

 

Heddiw, mae Duw yn addo y bydd pawb sy’n credu yn ei fab Iesu Grist yn cael maddeuant ac yn derbyn bywyd newydd – bywyd tragwyddol. Dyma fywyd Iesu ynom ni, sy’n ei gwneud yn bosibl i ni fyw yn y nefoedd rhyw ddydd. Derbyniwn y bywyd newydd hwn pan

 

wahoddwn yr Arglwydd Iesu i ddod yn Waredwr i ni ac i fyw yn ein calonnau – galwodd Iesu’r profiad hwn yn ‘eni o’r newydd’.

Gall pob person gael ei eni o’r newydd. Mae mor syml ag 1, 2, 3:

 

1. Cyfaddef i Dduw eich bod wedi pechu ac angen ei faddeuant. Allwch chi byth bythoedd obeithio bod yn ddigon da i fynd i’r nefoedd drwy eich teilyngdod eich hun.

 

2. Credu i Iesu farw ac atgyfodi i roi bywyd tragwyddol i chi. Deallwch y gallwch fynd i’r nefoedd drwy ei deilyngdod ef.

 

3. Cyffesu eich ffydd yn Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr i chi. Dywed y Beibl “Os wnei di gyffesu ‘â’th wefusau’, “Iesu ydy’r Arglwydd”, a chredu ‘yn dy galon’ fod Duw wedi ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub.” (Rhuf. 10:9)

 

RHOWCH EICH FFYDD YN IESU FEL GWAREDWR HEDDIW A BYDDWCH AR EICH FFORDD I’R NEFOEDD!

PRYNU IT IS FINISHED welsh

These were his dying words. To some onlookers it sounded like this was the end of Jesus from Nazareth. As He was dying on a rugged wooden cross between two criminals, Jesus cried out “It is finished!”

But a closer consideration of these words reveals their true meaning. Jesus did not cry “I am finished” but “It is finished!” This was a cry of triumph, not defeat – for Jesus had successfully completed His mission on earth.

What was this mission? Jesus came to deal with the problem caused by our sin. Sin had brought devastating consequences to humanity - death and separation from God. Every person has sinned. Pride, jealousy, hatred, lust, greed, anger and despair all tell us that sin is still present in the world. The problem of sin affects all people of all ages. Eternal death is the inevitable consequence of sin – Jesus called it ‘the second death’ or separation from God in torment forever. The Bible says: “Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell.”1 “The soul that sins shall die.”2

At the cross Jesus took our sin and its consequences in His own body. He willingly bore death and separation from God on our behalf. When he cried the words “It is finished”, Jesus meant that he had successfully provided a way for our all sins to be forgiven. Three days after his death, Jesus demonstrated his success by rising again.

Sin and death continue to affect the whole human race. But the forgiveness of sin must be received individually, one person at a time. For although Jesus Christ died for everyone, the benefits of what he has done can only be experienced by those who personally trust in him. Jesus said, “He who believes in the Son has everlasting life, but whoever does not believe the Son shall not see life, for the wrath of God remains on him.”3

Do you believe that Jesus died and rose again for you? Have you confessed to God that you are a sinner and asked him to forgive you? If not, do so today, and trust the Lord Jesus to cleanse and forgive you.

 

Dyma a ddywedodd wrth farw. I rai pobl a oedd yn gwylio, roedd yn swnio fel mai dyma ddiwedd Iesu o Nasareth. Wrth Iddo farw ar groesbren rhwng dau droseddwr, gwaeddodd Iesu “Gorffennwyd!”

Ond wrth roi mwy o ystyriaeth i’r gair hwn, gwelir ei wir ystyr. Nid gweiddi wnaeth Iesu “Yr wyf i wedi gorffen” ond “Gorffennwyd!” Gwaedd o fuddugoliaeth, nid gwaedd un a drechwyd oedd hon – gan fod Iesu wedi cyflawni Ei genhadaeth ar y ddaear yn llwyddiannus.

Beth oedd y genhadaeth hon? Daeth Iesu i ymdrin â’r broblem a achoswyd gan ein pechod. Roedd pechod wedi dod â chanlyniadau trychinebus i ddynoliaeth - marwolaeth a chael ei gwahanu oddi wrth Dduw. Mae pob person wedi pechu. Mae balchder, cenfigen, casineb, chwant, trachwant, dicter ac anobaith i gyd yn dweud wrthym fod pechod yn parhau i fod gyda ni yn y byd. Mae problem pechod yn effeithio ar bawb o bob oed. Marwolaeth dragwyddol yw canlyniad anochel pechod – galwodd Iesu hyn yn ‘ail farwolaeth’ neu wahaniad oddi wrth Dduw mewn artaith am byth. Dywed y Beibl: Mae pob person yn marw am ei bechod ei hun.2

Ar y groes cymerodd Iesu ein pechod a’i ganlyniadau yn Ei gorff Ei hun. Derbyniodd farwolaeth a gwahaniad oddi wrth Dduw o’i wirfodd ar ein rhan ni. Pan waeddodd y gair “Gorffennwyd”, yr oedd Iesu’n golygu ei fod wedi llwyddo i ddarparu ffordd i’n holl bechodau ni gael maddeuant. Dri diwrnod ar ôl ei farwolaeth, dangosodd Iesu ei lwyddiant drwy godi eto o farwolaeth.

Mae pechod a marwolaeth yn parhau i effeithio ar ddynoliaeth gyfan. Ond rhaid derbyn maddeuant pechod yn unigol, un person ar y tro. Oherwydd, er i Iesu Grist farw dros bawb, dim ond y rhai sy’n ymddiried yn bersonol ynddo a gaiff brofi manteision yr hyn a wnaeth. Mae bywyd tragwyddol gan bawb sy’n credu yn y Mab, ond fydd y rhai sy’n gwrthod y Mab ddim hyd yn oed yn cael cipolwg o’r bywyd hwnnw. Bydd digofaint Duw yn aros arnyn nhw.3

Ydych chi’n credu fod Iesu wedi marw a chodi eto drosoch chi? Ydych chi wedi cyffesu i Dduw eich bod yn bechadur ac wedi gofyn iddo faddau i chi? Os nad ydych, gwnewch hynny heddiw, ac ymddiriedwch yn yr Arglwydd Iesu i’ch glanhau a maddau i chi.

Bible References: 1Matthew 10:28; 2Ezekiel 18:4; 3John 3:36 (NKJV/BCN)

PRYNU